De Wet DBA en artikel 7:610 BW

Drie criteria

De Belastingdienst beoordeelt de arbeidsrelatie aan de hand van de drie criteria die de wet in artikel 7:610 BW stelt aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, namelijk:

  • loon
  • persoonlijke arbeid
  • gezag

Loon

Loon in de zin van artikel 7:610 BW is de vergoeding die door een werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de afgesproken arbeid. Als nadrukkelijk is afgesproken dat géén sprake is van een loonbetalingsverplichting in de relatie tot degene die de arbeidsprestaties verricht, dan is géén sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt vanzelfsprekend onder voorbehoud van de feitelijke uitvoering.
Persoonlijke arbeid

De arbeidsovereenkomst heeft een persoonlijk karakter. Als al bij het aangaan van de arbeidsrelatie tussen de partijen vaststaat dat de opdrachtnemer niet de verplichting op zich heeft genomen om de afgesproken arbeid persoonlijk te verrichten, dan wordt niet voldaan aan een wezenlijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst. Als in de overeenkomst niets is geregeld over vervanging, dan wordt uitgegaan van een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten en wordt wel voldaan aan de voorwaarde om te komen tot een arbeidsovereenkomst. Het is dus belangrijk om een bepaling over vervanging op te nemen in de overeenkomst.

Als uit de overeenkomst ondubbelzinnig blijkt dat de opdrachtnemer het recht heeft zich vrij en willekeurig te laten vervangen door een derde dan kan de Belastingdienst vooraf zekerheid geven dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Vervanging uit een pool van aan de opdrachtgever bekende personen of door de opdrachtgever geregelde vervanging wordt niet gezien als vrije vervanging. Het is wel mogelijk dat de opdrachtgever objectieve en noodzakelijke criteria hanteert voor de vervanging van de opdrachtnemer. Voor de objectieve criteria geldt dat ze een direct en noodzakelijk verband moeten hebben met de concrete arbeidsprestaties en niet met de persoon van de vervanger.

Gezag

Een gezagsverhouding is een noodzakelijk element voor de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Bepalend voor het bestaan van een gezagsverhouding is of degene die arbeid verricht aan een zeker gezag is onderworpen van de opdrachtgever / werkgever en dat laatstgenoemde bevoegd is opdrachten en instructies te geven en controle uit te oefenen op de voortgang van het werk en de wijze waarop het werk wordt verricht.

Voor de beoordeling van overeenkomsten voor arbeidsrelaties onder de Wet DBA, is het van belang om na te gaan of de aanwezigheid van een gezagsverhouding redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Daarvoor is relevant of de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen en instructies contractueel is uitgesloten of beperkt. Het feit dat de opdrachtgever de beperkte contractuele bevoegdheid krijgt om aanwijzingen te geven omtrent de uitvoering van de opdracht, betekent niet direct dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat.

Bij de beoordeling van een overeenkomst let de Belastingdienst op de mogelijkheid om instructies te geven over de werkinhoud (materieel gezag) of over werktijden, werklocatie en/of vrije dagen (formeel gezag). De concrete inhoud van de voorgelegde overeenkomst met daarin de specifieke feiten en omstandigheden van de arbeidsrelatie bepaalt of redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat sprake is van afwezigheid van werkgeversgezag.

De ZZP BV is het antwoord op de Wet DBA

29294827_sVanaf 1 mei jl. is de VAR afgeschaft. Veel ZZPérs zullen straks achteraf door de Belastingdienst aangemerkt worden als Schijnzelfstandige, wat gepaard gaat met boetes en naheffingen.

Ook geldt dit voor de opdrachtgevers. Velen beseffen het nog onvoldoende. En sommigen wachten alles rustig af.

Angst bij opdrachtgevers

Sommige verstandige opdrachtgevers worden al onrustig. Ze hebben vele jaren gebruik gemaakt van de VAR, want dan had de opdrachtgever geen probleem. Nu moeten ze meetekenen als opdrachtgever, dat de relatie met hun ZZP opdrachtnemer achteraf geen Loonheffingsrelatie is.

Geen enkele opdrachtgever tekent hiervoor.

De ZZP BV is de oplossing

Met de ZZP BV van de Stichting Zelfstandige Professionals Nederland voorkomt u naheffingen. U krijgt 100% zekerheid. De ZZP BV wordt uw werkgever. Het wordt uw Private Payroll Constructie, waarin u de enige werknemer en directeur bent.

Deze ZZP BV krijgt de door u gekozen handelsnaam. U beheert de bankrekening. Alle winst is voor u. U bepaalt het inkomen binnen deze ZZP BV aan de hand van uw omzet en omstandigheden.

Het gelieerde administratiekantoor Verburgh Advies & Backoffice BV van Stichting Zelfstandige Professionals Nederland verzorgt de backoffice, boekhouding en loonadministratie. De Stichting adviseert u en richt de ZZP BV voor u op.

Kosten

Een eenmalige oprichting kost inclusief de adviesgesprekken 495,00 euro excl. BTW. De maandelijkse kosten zijn 299,00 euro excl. BTW, inclusief boekhouding, loonadministratie en nog veel meer.

Als u hier klikt, leest u alle werkzaamheden voor het maandbedrag.

Twee belangrijke voordelen

Als u een poosje geen omzet heeft, dan verlaagt het administratiekantoor de maandelijkse kosten voor deze periode met 50%. Het veert mee met uw omzet. Gaat het u goed, dan ook met dit administratiekantoor.

Als laatste: u heeft naar ons, na de dag van oprichting, maar een maand opzegtermijn. Hiermee heeft u geen langdurige verplichting naar ons. Vrijheid-blijheid.

Voor het maken van een afspraak, klik hier.

 

 

 

Blijven er nog echte ZZP’ers blijven er nog over door de Wet DBA?

Volgens de taxatie van staatssecretaris Wiebes was 2 tot 14% van de zelfstandige ondernemers een schijnzelfstandige. Met alle verzoeken om informatie en toelichting die wij ontvangen van ZZP’ers en opdrachtgevers is de vraag nog maar hoeveel dat aantal na de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) er uit gaat zien. Het gaat erop lijken, dat het percentage vele malen hoger zal komen te liggen. En ook de onbekendheid met de nieuwe wetgeving zal naar ons idee in de (nabije) toekomst leiden tot problemen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Het was onder de VAR ook vrij eenvoudig. De opdrachtgever werd (zo goed als) volledig gevrijwaard en de “pakkans” voor de ZZP’er was bijna net zo groot als de kans op het winnen van de Staatsloterij.

Dat is dus verleden tijd. De antwoorden die staatssecretaris Wiebes op 26 april jl. aan de Tweede Kamer gaf op vragen van Kamerlid Omtzigt én de informatie van de belastingdienst (webinars en op website) maken, dat het vanaf 1 mei a.s. wel heel lastig wordt om niet in een (fictief) dienstverband terecht te komen. Met alle (financiële) gevolgen van dien. Uitgezonderd natuurlijk het leveren van producten en/of diensten aan particulieren.

Onder een modelovereenkomst werken hoeft niet. Maar opdrachtgevers zoeken wel de zekerheid en wensen daar dus veelal mee te werken. Soms lijkt het er meer op dat i.p.v. het te kunnen komen tot een oordeel over de afwezigheid van een dienstbetrekking het leidt tot het komen van een oordeel over de AANWEZIGHEID van een dienstbetrekking.

Er wordt dus een schijnzekerheid gecreëerd. Eigenlijk is het enige dat vaststaat in de overeenkomst het door de belastingdienst geel gearceerde gedeelte. De rest is allemaal vaag. Wiebes geeft ook aan, welke factoren een indicatie kunnen zijn voor een (mogelijk) dienstverband. Deze factoren worden in onderlinge samenhang bezien.

Zo is vervanging tijdens zwangerschap iets wat niet meer kan, bleek tijdens een Webinar van de belastingdienst. Nu is zwangerschap een gezonde “ziekte”. Maar in het verlengde kan dus de vraag worden gesteld, hoe er wordt gekeken naar vervanging bij ziekte. Of bij tijdelijke vervanging tot een nieuwe medewerker is gevonden. Of het deelnemen aan reguliere vergaderingen/werkoverleggen kunnen ook een aanwijzing zijn. Of het beschikbaar stellen van bedrijfskleding. Of als ZZP’er deelnemen aan cursussen/opleidingen welke door de opdrachtgever gehouden worden. Of ….. Er kunnen nog veel meer voorbeelden worden aangehaald, maar daarmee verandert de problematiek niet.

Wet DBA besluit grote bedrijven te stoppen met ZZP’ers

Nog maar enkele dagen na het afschaffen van de VAR, en nu al nemen grote bedrijven draconische maatregelen: géén zzp’ers meer. Dat blijkt uit mails die BNR heeft ingezien, die grote bedrijven verstuurden aan onder meer bedrijven die bemiddelen voor zzp’ers, zoals interim-managers.

De bedrijven – een grote bank, een grote financiële instelling en een groot Nederlands pretpark, willen niet met hun naam in de media verschijnen, bleek uit telefonische navraag. Nu ze met modelovereenkomsten moeten gaan werken, zeggen de bedrijven helemaal te stoppen met de inhuur van zzp’ers.

Ze vinden de nieuwe wetgeving – de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) – simpelweg te onzeker.

Bedrijven willen vóóraf zekerheid. Krijgen ze die niet, dan willen ze alleen nog maar met andere contracten dan zzp-contracten werken.

Wervings- en selectiebureau’s beginnen de gevolgen nu ook te merken bij grote multinationals. Het gaat daar om honderden zzp’ers. De wet- en regelgeving is aangepast, maar de communicatie “is minimaal”, zeggen sommigen. De onrust wordt alleen maar groter, ontdekte BNR.

Sterker nog: zzp’ers kunnen door bedrijven gedwongen worden hun ondernemerschap op te geven. Michael Page, één van de grote spelers in werving- en selectie in de financiële wereld, maakt zich zorgen over de huidige ontwikkelingen.

 

De Wet DBA : de belangrijkste vragen en antwoorden

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder voor u op een rij.

Krijgt de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?
Eerder omgekeerd. Veel zzp’ers dachten dat de VAR een soort werkvergunning was, maar in werkelijkheid gaf de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. De VAR hield de zzp’er in het ongewisse of hij/zij wel echt buiten dienstverband werkte. De enige zekerheid voor de zzp’er was dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Het nieuwe systeem biedt aan zowel opdrachtgever als zzp’er helderheid en zekerheid, mits ze volgens een modelovereenkomst werken. Dat is voor de zzp’er juist een verbetering.

Neemt de administratieve rompslomp voor zzp’ers toe?
Dit spookverhaal duikt steeds op. Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.

Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt.

Wordt het nu voor veel opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?
Nee. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alles wat nu mag, mag straks ook. Alles wat straks niet kan, kan nu ook al niet. Het wordt met de modelovereenkomsten wel veel duidelijker wat wel en niet kan.

Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?
Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Bovendien, ook een tussenpersoon moet zich aan de wet houden en wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?
Nee. De modelovereenkomsten staan op Belastingdienst.nl. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst te werken, heeft u zekerheid. Welke overeenkomst u neemt, kiezen opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.

Zet de DBA de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?
Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij bij de DBA zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband (schijnzelfstandigheid), met de DBA wél aanspraak maken op werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld een WW uitkering. Onder de VAR wist de zzp’er zeker dat hij géén recht had op sociale zekerheid.

Daarnaast ligt aansprakelijkheid met de DBA juist niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen afdrachten. Onder VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Legaliseert de DBA schijnzelfstandigheid?
Met de VAR kan de Belastingdienst niet handhaven op schijnzelfstandigheid. Als het bestaat, kan het niet worden aangepakt. In het nieuwe systeem kan de Belastingdienst wel handhaven. Dan wordt schijnzelfstandigheid niet gelegaliseerd, maar juist aangepakt.

Wat moet een zzp’er nu concreet doen?
Als overduidelijk is dat ze ondernemer zijn helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Ga naar een modelovereenkomst op Belastingdienst.nl.

Bron [Belastingdienst]

Gevolgen afschaffen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016

Vanaf begin april 2016 gaat de Belastingdienst de onderstaande brief over de Wet DBA  toesturen aan alle ZZP’ers die in het bezit zijn van een VAR.

Geachte heer/mevrouw

Volgens onze gegevens hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten. In deze brief leest u hoe dat werkt.

Wat verandert er?

Veel zzp’ers denken dat de VAR een soort ‘werkvergunning’ is, maar in werkelijkheid geeft de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. Met de VAR weet de zzp’er niet zeker of hij wel echt buiten loondienst werkt. Als achteraf blijkt dat hij toch in loondienst heeft gewerkt, krijgt de zzp’er een aanslag inkomstenbelasting die hierbij past en kan hij het recht op ondernemersaftrek verliezen. De opdrachtgever is dan niet aansprakelijk.

Vanaf 1 mei biedt een modelovereenkomst u en uw opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid over de financiële gevolgen van uw arbeidsrelatie. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Snel en eenvoudig zekerheid

U kunt eenvoudig zekerheid krijgen over uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever door gebruik te maken van een modelovereenkomst die op onze internetsite staat. Een modelovereenkomst werkt net zo eenvoudig als de VAR. U hoeft dus niet voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst op te stellen: u kunt kiezen uit 1 van de algemene modelovereenkomsten op onze internetsite.

Wat moet u doen?

Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:

  1. Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
  2. Zoek op onze internetsite, belastingdienst.nl/ozo, een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
  3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
  4. Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Overgangsperiode van 1 jaar

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor u en uw opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Wat verandert er niet?
De regels die bepalen of u in loondienst bent of niet, veranderen niet. De modelovereenkomsten geven u en uw opdrachtgevers direct duidelijkheid of u buiten loondienst kunt werken. Het is dan ook niet nodig om als zzp’er per 1 mei via tussenpersonen te gaan werken.

Meer informatie: webinar en veelgestelde vragen

Op dinsdag 12 april organiseren wij van 20.00 tot 21.00 uur een webinar voor zzp’ers over het afschaffen van de VAR, de invoering van de DBA en de gevolgen daarvan. U kunt zich hiervoor aanmelden via belastingdienst.nl/dbawebinar_zzp. Daar en op ons YouTube-kanaal kan iedereen na afloop ook de opname van het webinar bekijken.
In de bijlage vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen. Opbelastingdienst.nl/dba vindt u meer veelgestelde vragen, informatie en de modelovereenkomsten. U kunt voor meer informatie ook terecht bij uw beroepsorganisatie of zzp-belangenorganisaties.

Hoogachtend,
de inspecteur
M.H.J. Crooijmans

Bijlage: de belangrijkste vragen en antwoorden over het verdwijnen van de VAR op een rij
Neemt de administratieve rompslomp voor de zzp’er toe?

Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.
Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd, dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst, is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan ons voorgelegd te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en voorleggen?

Nee. De modelovereenkomsten staan op onze internetsite. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u volgens een bepaalde modelovereenkomst werkt, hebt u zekerheid. Welke overeenkomst u kiest, bepalen de opdrachtgever en de zzp’er zelf.

Staan de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?

Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij nu zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van loondienst, nu wél aanspraak maken op uitkeringen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Onder de VAR had de zzp’er geen recht op sociale zekerheid. Dit is voor u een verbetering.
Daarnaast ligt de aansprakelijkheid niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen belasting en premie verplichtingen. Onder de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Wordt het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

Nee. Veel zzp’ers weten immers op voorhand al dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Als u niet zeker bent of en hoe u buiten dienstverband kunt werken, kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid geven aan u en uw opdrachtgever.

Waar vind ik de modelovereenkomsten?

U vindt de modelovereenkomsten op belastingdienst.nl/ozo.

Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?

In de overeenkomsten hebben wij de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kunt u wel zelf aanpassen en u kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet door ons te laten beoordelen.